Nghiên cứu lịch sử

GS Phan Huy Lê: Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám

GS Phan Huy Lê: Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám

“Lời dặn của GS Trần Huy Liệu là đến lúc đất nước yên ổn, cần phải nói lên sự thật về câu chuyện Lê Văn Tám” –

GS Phan Huy Lê

Theo quan điểm của tôi, mọi biểu tượng hay tượng đài lịch sử chỉ có sức sống bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi được xây dựng trên cơ sở khoa học khách quan, chân thực” – GS Phan Huy Lê nhấn mạnh sau khi giải thích về hình tượng nhân vật Lê Văn Tám. GS Trần Huy Liệu căn dặn chúng tôi phải nói lại.

Các khuynh hướng sử học thế kỷ XIX-XX

Các khuynh hướng sử học thế kỷ XIX-XX

PGS.TS. Hoàng Hồng

“Lênin nhấn mạnh khoa học lịch sử là một khoa học có tính đảng, bản thân chủ nghĩa duy vật vốn bao hàm cái gọi là tính đảng. Chủ nghĩa duy vật buộc chúng ta khi đánh giá một sự kiện nào đó phải công khai và dứt khoát đứng hẳn trên lập trường của một tập đoàn xã hội nhất định. Khoa học lịch sử mácxít kết hợp được chặt chẽ tính đảng và tính khách quan vì quan điểm mácxít thể hiện lập trường của một giai cấp tiên tiến nhất của xã hội – giai cấp công nhân”.

Môi trường sinh thái và sự tồn tại bền vững của các di tích văn hóa lịch sử

1. Một vài quan sát
Trên đất nước ta hiện có rất nhiều di tích văn hoá – lịch sử đã từng tồn tại qua nhiều thời kỳ khác nhau. Các di tích đó liên quan đến nhiều giai đoạn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đến nhiều danh nhân văn hoá nổi tiếng của đất nước. Nếu có dịp đi qua các vùng, miền của Tổ quốc, dù ở miền biên giới cực bắc hay ở tận mũi Cà Mau xa xôi, đâu đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp những di tích lịch sử đánh dấu một sự kiện, ghi lại cuộc đời hoạt động của các danh nhân từng có công với quê hương đất nước. Đó có thể là cả một khu di tích khảo cổ học như Hoàng thành Thăng Long, khu thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), hay một khu lưu niệm về nơi làm việc, nơi ở của các lãnh tụ cách mạng như khu di tích Phủ Chủ tịch (Hà Nội), nhà Bác Hồ ở Kim Liên (Nghệ An) và nhiều khu di tích khác…