Quản trị nhân sự văn phòng

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực

1. Khái niệm

Có nhiều cách phát biểu về Quản trị nguồn nhân lực do ảnh hưởng cách tiếp cận và nhận thức khác nhau. Một trong những khái niệm thường dùng đó là: “Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên của nó “.