Tiêu chuẩn

10 Lý do Doanh nghiệp nên áp dụng ISO 27001

10 Lý do Doanh nghiệp nên áp dụng ISO 27001

I. ISO 27001 LÀ GÌ?

ISO 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) duy nhất có thể đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001 sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp hay tổ chức của bạn kiểm soát tính an toàn và bảo mật tài sản thông tin của đơn vị mình.

Công tác văn thư lưu trữ với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2000

Công tác văn thư lưu trữ với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2000

(www.vanthuluutru.com) Hiện nay, Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng trong đó có tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng (sau đây gọi là TCVN ISO 9001:2000) đang được áp dụng rộng rãi và hiệu quả ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hành chính. Ngày 20/6/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Công tác văn thư, lưu trữ là hoạt động không thể thiếu và có vai trò quan trọng trong nền hành chính nhà nước. Vì vậy, việc trieern khai áp dụng Tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng của công tác văn thư lưu trữ nhằm phục vụ có hiệu quả các yêu cầu hoạt động của các cơ quan, cũng như đáp ứng các nhu cầu của xã hội là một đòi hỏi cấp thiết và phù hợp với xu thế của nền hành chính hiện đại.

Báo cáo này nhằm tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, yêu cầu, phạm vi và khả năng áp dụng Tiêu chuẩn trong công tác văn thư, lưu trữ, các thuận lợi cũng như khó khăn và đề xuất một số biện pháp áp dụng một cách hiệu quả Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào công tác văn thư, lưu trữ.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO-11798

(www.vanthuluutru.com)

Thông tin và tư liệu

Tính ổn định và lâu bền của
việc viết, in và sao chép trên giấy

Những yêu cầu và các phương pháp kiểm tra

 

Lời nói đầu

ISO (Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá) là một tập đoàn các cơ quan, tổ chức về các tiêu chuẩn của các quốc gia trên thế giới (những tổ chức thành viên của ISO). Việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường do các uỷ ban kỹ thuật ISO thực hiện. Mỗi tổ chức thành viên quan tâm đến đề tài nào thì sẽ có một hội đồng kỹ thuật được thành lập theo đề tài ấy và tổ chức đó có quyền trình bày đề tài tổ chức mình quan tâm trước hội đồng. Các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ cùng với ISO cũng tham gia vào công việc này. ISO phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Kỹ thuật điện tử Quốc tế (IEC) về tất cả các vấn đề của việc tiêu chuẩn hoá kỹ thuật điện tử.

Dự thảo các tiêu chuẩn quốc tế do các uỷ ban kỹ thuật thông qua được  chuyển tới các tổ chức thành viên để bỏ phiếu. Việc công bố một tiêu chuẩn nào đó đạt tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu phải được tối thiểu là 75% các tổ chức thành viên của ISO bỏ phiếu tán thành.

Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 11798 do Uỷ ban Kỹ thuật ISO/TC 46 biên soạn, thông tin và tư liệu, Tiểu ban SC 10, bảo quản tài liệu ở dạng vật lý.

Phụ lục A và B tạo thành một bộ phận không thể thiếu của Tiêu chuẩn này. Phụ lục C chỉ dành cho thông tin.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9706

(www.vanthuluutru.com)

Thông tin và các tài liệu – Loại giấy dành cho tài liệu

CÁC YÊU CẦU ĐỂ BẢO QUẢN LÂU DÀI

Lời nói đầu

ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) là một liên hiệp toàn cầu bao gồm các nhóm những thành viên là các Cục tiêu chuẩn quốc gia (thành viên ISO). Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được tiến hành thông qua Ủy ban kỹ thuật ISO. Mỗi nhóm thành viên có nhu cầu về những tiêu chuẩn mà Ủy ban đã ban hành đều có quyền trình bày lên Ủy ban. Các tổ chức quốc tế, kể cả tổ chức của chính phủ hay tổ chức phi chính phủ có liên quan đến ISO đều là một phần trong công việc. ISO có sự cộng tác gần gũi với Hội đồng công nghệ điện tử quốc tế (IEC) về tất cả các công việc liên quan đến tiêu chuẩn hóa kỹ thuật.
Các dự thảo tiêu chuẩn quốc tế do Ủy ban kỹ thuật soạn thảo được tất cả các thành viên biểu quyết. Để có thể đưa ra một tiêu chuẩn quốc tế, cần có sự tán thành của ít nhất 75% số thành viên bỏ phiếu.
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9706 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 46, thông tin và các tài liệu, Tiểu ủy ban SC 10, Tiểu ban công tác lưu trữ tài liệu.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 11108

Thông tin và các tài liệu – Giấy tờ văn phòng

 

CÁC YÊU CẦU VỀ ĐỘ BỀN
VÀ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG CỦA GIẤY

 

Lời nói đầu

ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) là một liên hiệp toàn cầu bao gồm nhóm những thành viên là các Cục tiêu chuẩn quốc gia (thành viên ISO). Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được tiến hành thông qua Ủy ban kỹ thuật ISO. Mỗi nhóm thành viên có nhu cầu về những tiêu chuẩn mà Ủy ban đã ban hành đều có quyền trình bày lên Ủy ban. Các tổ chức quốc tế, kể cả tổ chức của chính phủ hay tổ chức phi chính phủ có liên quan đến ISO đều là một phần trong công việc. ISO có sự cộng tác gần gũi với Hội đồng công nghệ điện tử quốc tế (IEC) về việc tiêu chuẩn hóa kỹ thuật.