Tiêu chuẩn Việt Nam

10 Lý do Doanh nghiệp nên áp dụng ISO 27001

10 Lý do Doanh nghiệp nên áp dụng ISO 27001

I. ISO 27001 LÀ GÌ?

ISO 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) duy nhất có thể đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001 sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp hay tổ chức của bạn kiểm soát tính an toàn và bảo mật tài sản thông tin của đơn vị mình.

Công tác văn thư lưu trữ với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2000

Công tác văn thư lưu trữ với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2000

(www.vanthuluutru.com) Hiện nay, Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng trong đó có tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng (sau đây gọi là TCVN ISO 9001:2000) đang được áp dụng rộng rãi và hiệu quả ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hành chính. Ngày 20/6/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Công tác văn thư, lưu trữ là hoạt động không thể thiếu và có vai trò quan trọng trong nền hành chính nhà nước. Vì vậy, việc trieern khai áp dụng Tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng của công tác văn thư lưu trữ nhằm phục vụ có hiệu quả các yêu cầu hoạt động của các cơ quan, cũng như đáp ứng các nhu cầu của xã hội là một đòi hỏi cấp thiết và phù hợp với xu thế của nền hành chính hiện đại.

Báo cáo này nhằm tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, yêu cầu, phạm vi và khả năng áp dụng Tiêu chuẩn trong công tác văn thư, lưu trữ, các thuận lợi cũng như khó khăn và đề xuất một số biện pháp áp dụng một cách hiệu quả Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào công tác văn thư, lưu trữ.