Tổ chức khoa học lao động

Nhận diện những yếu tố liên quan đến kỹ năng làm việc hiệu quả của cán bộ công chức

1. Trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc một số kỳ gần đây đã nhấn mạnh rằng, chúng ta hiện đang có một bộ máy hành chính còn cồng kềnh, làm việc không hiệu quả, dù rằng đã làm được khá nhiều việc. Vì sao như vậy? Bài viết này hi vọng góp một tiếng nói để xem xét vấn đề rất quan trọng này, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang  tíhc cực thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đang bước trên con đường hội nhập với thế giới.

Nhận diện những yếu tố liên quan đến kỹ năng làm việc hiệu quả của cán bộ công chức

Nhận diện những yếu tố liên quan đến kỹ năng làm việc hiệu quả của cán bộ công chức

1. Trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc một số kỳ gần đây đã nhấn mạnh rằng, chúng ta hiện đang có một bộ máy hành chính còn cồng kềnh, làm việc không hiệu quả, dù rằng đã làm được khá nhiều việc. Vì sao như vậy? Bài viết này hi vọng góp một tiếng nói để xem xét vấn đề rất quan trọng này, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang  tích cực thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đang bước trên con đường hội nhập với thế giới.

Giới thiệu phương pháp tính số lượng biên chế của cơ quan lưu trữ trên cơ sở định mức lao động ở Liên bang Nga

Giới thiệu phương pháp tính số lượng biên chế của cơ quan lưu trữ trên cơ sở định mức lao động ở Liên bang Nga

www.vanthuluutru.com Về phương pháp tính số lượng biên chế của các cơ quan lưu trữ được các nhà quản lý lưu trữ trên thế giới quan tâm từ những năm 70 – 80 của thế kỷ trước. Ở Liên bang Nga, phương pháp tính số lượng biên chế của các lưu trữ quốc gia trên cơ sở định mức lao động được Tổng cục Lưu trữ Liên bang Nga, Viện nghiên cứu toàn Nga về văn kiện học và công tác lưu trữ biên soạn và áp dụng trong các cơ quan lưu trữ từ năm 2004.

Phương pháp xác định số lượng biên chế cần thiết của một cơ quan lưu trữ

(www.vanthuluutru.com) Việc tính toán số lượng biên chế cần thiết của một cơ quan lưu trữ nói chung được tiến hành ở tất cả các loại hình công việc đang có hoặc cần phải có (điều này xác định mục đích của việc tính toán) trong lưu trữ, (nghiệp vụ lưu trữ, hành chính – quản lý, kỹ thuật, các công việc bổ trợ).