Văn bản

Văn bản và thủ tục hành chính địa phương

1. Như mọi người đều biết, hành chính địa phương đóng một vai trò rất quan trọng trong nền hành chính của bất cứ quốc gia nào. Xét cho cùng chính là qua các cơ quan hành chính địa phương mà Nhà nước tiếp xúc với mọi người dân. Còn người dân qua chính quyền sở tại để thấy được thực tế Nhà nước đối với họ đã làm gì cụ thể. Bởi thế, không lấy gì làm lạ, khi các quốc gia thực hiện cải cách hành chính thì hành chính địa phương luôn được đặt vào nội dung những mục tiêu quan trọng để xem xét. Hành chính địa phương tốt thì sáng kiến của chính quyền Trung ương được phát huy, được mở rộng và có cơ gặt hái được nhiều thành công. ngược lại hành chính địa phương không tốt thì sẽ có nhiều nguy cơ mà nguy cơ lớn nhất là làm cho Nhà nước ngày càng xa dân, mất chỗ đứng trong lòng dân và nền tảng của bộ máy Nhà nước sẽ lung lay.

Cải tiến văn bản quản lý nhà nước và các hệ thống văn bản trong công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia

1. Trong tình hình kinh tế – xã hội của đất nước và trên toàn thế giới biến động mạnh mẽ như hiện nay, quản lý Nhà nước không thể tiến hành có hiệu quả và đảm bảo được hiệu lực, nếu các nhà quản lý và điều hành chỉ dựa vào kinh nghiệm và cảm tính. hẳn là không phải không có lý do mà cố vấn Phạm Văn Đồng trong một bài viết cho báo Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay đã nhấn mạnh: “Về quản lý Nhà nước, tôi đặc biệt chú ý chỗ yếu kém. Đó là hiệu lực và hiệu quả của bộ máy Nhà nước chưa tốt, có chỗ rất chưa tốt…”1.

Một số đề nghị nhằm cải tiến cách xây dựng và sử dụng các hệ thống văn bản quản lý nhà nước

Về các hệ thống văn bản quản lý Nhà nước của chúng ta hiện nay, không nghi ngờ gì, còn rất nhiều điều cần phải bàn bạc, giải quyết nhằm giúp cho việc sử dụng chúng có hiệu quả. Trong khuôn khổ của một bài phát biểu ngắn tại hội thảo này, tôi xin phép được trình bày mấy đề nghị cụ thể được tổng kết qua quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tế thời gian qua ở nhiều cơ quan trung ương và địa phương.

Luật lệ kiêng húy trong viết văn bản, đặt tên người và địa danh dưới thời phong kiến ở Việt nam

Luật lệ kiêng húy trong viết văn bản, đặt tên người và địa danh dưới thời phong kiến ở Việt nam

(www.vanthuluutru.com)

I- Khái niệm về kiêng huý và nguồn gốc của luật lệ kiêng huý

Kiêng huý có nguồn gốc từ tiếng Hán, được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc. Từ “kiêng” của tiếng Việt bắt nguồn ở từ “kinh” (Hán), có nghĩa là sợ hãi. Nhưng sang tiếng Việt thì đã chuyển nghĩa thành tránh (do sợ hãi mà phải tránh).

Vấn đề tiêu chuẩn hóa văn bản quản lý nhà nước – nhìn từ góc độ lý luận

Vấn đề tiêu chuẩn hóa văn bản quản lý nhà nước – nhìn từ góc độ lý luận

I- Khái niệm về tiêu chuẩn hoá văn bản

Tiêu chuẩn hoá văn bản là khái niệm dùng để chỉ việc xây dựng và áp dụng thể thức văn bản vào thực tế soạn thảo và ban hành văn bản của các cơ quan, tổ chức.

Định nghĩa trên cho thấy, nội hàm của khái niệm tiêu chuẩn hoá văn bản có hai thuộc tính chung, đó là: Xây dựng, ban hành thể thức văn bản và ứng dụng thể thức văn bản vào việc soạn thảo và ban hành văn bản.

Một số quy định của triều Nguyễn về bảo mật thông tin trong văn bản

Một số quy định của triều Nguyễn về bảo mật thông tin trong văn bản

Bảo vệ bí mật quốc gia là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của mọi nhà nước. Trong hoạt động tổ chức, điều hành của nhà nước, nhiều thông tin bí mật được thể hiện qua nội dung của các văn bản. Chính vì vậy, Nhà nước ta đã có nhiều văn bản quy định về vấn đề bảo mật nói chung, bảo mật các thông tin trong văn bản nói riêng. Hiện nay, các phương tiện kỹ thuật hiện đại mặc dù đang hỗ trợ rất nhiều việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nhưng cũng đặt ra cho các cơ quan, tổ chức những thách thức mới trong vấn đề bảo mật thông tin. Để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu về một số quy định của triều Nguyễn về vấn đề bảo mật thông tin trong văn bản1.

 

Văn bản của Đảng – cơ sở để thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quản lý Nhà nước

Nói văn bản của Đảng – cơ sở để thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quản lý Nhà nước, trước hết cần làm rõ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị xã hội của nước ta, làm rõ sự vận hành của hệ thống chính trị theo phương thức “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Điều đó có nghĩa là Đảng lãnh đạo xã hội thông qua Nhà nước và trong mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, cần có sự phân biệt rõ chức năng lãnh đạo của Đảng đối với chức năng quản lý của Nhà nước. Trên cơ sở đó có thể thấy rõ văn bản của Đảng đóng vai trò là cơ sở cho việc thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng trong quản lý Nhà nước.