Vấn đề chung công bố học

Trao đổi một số nguyên tắc chung trong công bố tài liệu

 

Tài liệu lưu trữ tuỳ theo nguồn gốc xuất xứ, nó có thể thuộc sở hữu của nhà nước, của tổ chức xã hội hoặc của cá nhân và do nhà nước, tổ chức xã hội và các cá nhân bảo quản. Dù là thuộc sở hữu của ai, do ai bảo quản thì khi công bố những tài liệu này cũng phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định.

Công bố tài liệu văn kiện

 

(www.vanthuluutru.com)

Môn học: CÔNG BỐ TÀI LIỆU VĂN KIỆN

PGS. Nguyễn Văn Hàm

Đơn vị học trình: 02

 

Phần 1: DẪN LUẬN

 

Chương I: Những vấn đề chung về môn học Công bố tài liệu văn kiện

 

I. Định nghĩa môn học Công bố tài liệu văn kiện và ý nghĩa của nó:

1. Định nghĩa: Về môn học Công bố tài liệu văn kiện cho đến nay vẫn còn những quan niệm khác nhau, có thể khái quát trên 4 quan niệm sau:

Mấy ý kiến bước đầu về văn bản học trong công bố tài liệu văn kiện

Mấy ý kiến bước đầu về văn bản học trong công bố tài liệu văn kiện

 

(www.vanthuluutru.com) Để nâng cao chất lượng khoa học của một xuất bản phẩm văn kiện, các nhà công bố học cần giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến những tài liệu văn kiện công bố, trong đó phải đặc bịêt lưu ý các vấn đề liên quan đến văn bản của văn kiện công bố nói riêng và văn bản học nói chung. Nhưng, cho đến nay văn bản học trong công bố tài liệu văn kiện còn rất ít người quan tâm bàn đến. Cho nên, khi công bố các tài liệu văn kiện dưới bất kỳ kiểu, loại, hình thức nào, chúng ta cũng còn thấy có những khiếm khuyết cần kịp thời xem xét, bổ sung. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Song, trước hết cần khẳng định rằng, nếu thiếu tri thức về văn bản học, thiếu hiểu biết về các phương pháp và phương thức chuẩn bị văn bản cho xuất bản phẩm, cá nhà công bố học không thể thực hiện được một cách có hiệu quả việc công bố các nguồn tài liệu văn kiện đa dạng và phong phú mà các kho và các trung tâm lưu trữ đã bảo quản được.