Xác định giá trị tài liệu

Về việc xây dựng hệ thống công cụ xác định giá trị tài liệu phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam

(www.vanthuluutru.com) Công tác xác định giá trị tài liệu có ý nghĩa quyết định đối với số phận của tài liệu, có ý nghĩa là kết quả của công tác này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, nội dung và thành phần tài liệu của phông lưu trữ cơ quan, cấp uỷ. Do tính chất của nó, công tác xác định giá trị tài liệu cần phải đảm bảo yêu cầu chính xác và thận trọng. Việc xác định giá trị tài liệu không chính xác sẽ làm mất đi những tài liệu có giá trị và không loại được những tài liệu hết giá trị. Điều này yêu cầu cán bộ làm công tác xác định giá trị tài liệu phải được trang bị những kiến thức nghiệp vụ vững vàng, phải nghiên cứu sâu sắc, toàn diện các tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, cấp uỷ; đồng thời phải có những hiểu biết cần thiết liên quan đến nội dung tài liệu của các phông được xác định giá trị.