Bài tập – thực hành

Bài tập thực hành chương Xác định giá trị tài liệu

1. Chọn mệnh đề đúng

a) Mục đích của công tác xác định giá trị tài liệu là lựa chọn những tài liệu có giá trị cần giữ lại bảo quản trong các lưu trữ và định thời hạn bảo quản cho chúng.

b) Mục đích của công tác xác định giá trị tài liệu là loại huỷ những tài liệu hết giá trị ra khỏi Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam.

 

c) Cả hai mệnh đề trên đều đúng.