Lưu trữ NCTĐ

Tài liệu lưu trữ lịch sử và tài liệu quý hiếm

Tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh là tài liệu có giá trị về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ được hình thành trong các thời kì lịch sử phát triển của tỉnh Khánh Hòa; qua hoạt động của các cơ quan, tổ chức; của các nhân vật lịch sử tiêu biểu; do các cơ quan, tổ chức và cá nhân lưu giữ; là bản chính, bản gốc, bản thảo viết tay hoặc có bút tích của các nhân vật tiêu biểu.

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng mười lăm năm: nhìn lại và hướng tới

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng mười lăm năm: nhìn lại và hướng tới

Cách đây 40 năm, mặc dù điều kiện đất nước lúc đó còn rất nhiều khó khăn, nhưng Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã kí văn bản cho phép thành lập Bộ môn Lưu trữ học đặt tại Khoa Lịch sử – Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (Nay là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Đây là một quyết định có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì từ đó một ngành học tuy còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng hết sức cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đã được hình thành và phát triển. Quyết định này thể hiện nhận thức sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác lưu trữ và việc đầo tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao cho ngành lưu trữ học.

Mấy vấn đề về lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ của nước ta trong giai đoạn hiện nay

Mấy vấn đề về lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ của nước ta trong giai đoạn hiện nay

Kể từ ngày lập Cục Lưu trữ thuộc Phủ Thủ tướng – (nay là Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước) thuộc Hội đồng Bộ trưởng – cho đến nay, sau hơn một phần tư thế kỷ phấn đấu xây dựng, giờ đây có thể nói sự nghiệp lưu trữ của nước ta đã có nhiều thành tựu rất đáng kể. Bước sang giai đoạn mới chúng ta đang có những điều kiện khá thuận lợi để tiếp tục đưa công tác lưu trữ của đất nước tiến lên.

Quá trình thể chế hóa các hoạt động về công văn giấy tờ và lưu trữ

Tổ chức các hoạt động đối với công văn, giấy tờ và tài liệu lưu trữ luôn luôn gắn liền với quá trình vận hành của bộ máy nhà nước. Ở nước ta, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thiết lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú ý đến việc đưa công tác văn thư và công tác lưu trữ vào nền nếp.

Giá trị của tài liệu lưu trữ nhìn từ phương diện văn hóa xã hội

Cho đến những năm gần đây vẫn còn không ít người, thậm chí là cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp quan niệm một cách đơn giản rằng tài liệu lưu trữ chỉ là những giấy tờ không có ích được giữ lại bởi một sự phòng xa nào đó. Từ đó, ở không ít nơi công tác lưu trữ vẫn còn bị xem nhẹ.

Đổi mới công tác khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ ở các kho lưu trữ cấp ủy Đảng

Đổi mới công tác khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ ở các kho lưu trữ cấp ủy Đảng nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tài liệu lưu trữ của Đảng là “kho tàng trí tuệ, là di sản văn hóa vô cùng quý báu của Đảng và của dân tộc ta; nó giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ tài liệu lưu trữ quốc gia”. Trong những năm qua, các cơ quan quản lý lưu trữ Đảng đã có nhiều cố gắng trong việc tập trung quản lý thống nhất và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Đảng để phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, của các cấp ủy, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm, biên soạn lịch sử Đảng… góp phần làm cho đông đảo nhân dân thấy rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Các giải pháp để tài liệu lưu trữ hướng tới phục vụ công chúng ở Quảng Đông

Các giải pháp để tài liệu lưu trữ hướng tới phục vụ công chúng ở Quảng Đông

(www.vanthuluutru.com) Mấy năm gần đây, tỉnh Quảng Đông vẫn luôn phục vụ tốt cho mọi tầng lớp xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân, tích cực phát huy chức năng phục vụ xã hội của các Kho lưu trữ, mọi người càng ngày càng nhận thức được rõ hơn về giá trị của tài liệu lưu trữ, càng ngày càng có nhiều người đến Kho lưu trữ thăm quan các cuộc triển lãm, tra cứu, tìm đọc tài liệu lưu trữ lịch sử và những văn bản hiện hành, tham gia vào các buổi toạ đàm, tiếp nhận tinh hoa văn hoá và lịch sử. Dưới đây, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị đại biểu về tình hình tuyên truyền giá trị tài liệu lưu trữ hướng tới công chúng để thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước tại tỉnh Quảng Đông.

Kinh nghiệm của thành phố Thượng Hải trong sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho sự phát triển xã hội

 

 

(www.vanthuluutru.com) Tuyên truyền về giá trị của lưu trữ để quần chúng nhân dân hiểu về lưu trữ, hiểu về Kho lưu trữ, để từ đó lưu trữ có thể phát huy tối đa tác dụng trong sự phát triển của xã hội chính là nhiệm vụ của các cán bộ làm công tác lưu trữ. Để thực hiện được mục tiêu này, Cục Lưu trữ thành phố Thượng Hải đã tiến hành các hoạt động tìm tòi và thực tiễn tích cực mà tư tưởng chính trong đó là tuyên truyền về giá trị của lưu trữ thông qua các Kho lưu trữ công cộng và các phương tiện truyền thông, cung cấp những tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc xây dựng chính trị xã hội chủ nghĩa, xây dựng văn hoá, xây dựng xã hội và đã tạo ra được một ảnh hưởng rất tốt trong xã hội.

Công tác tuyên truyền, giới thiệu tài liệu lưu trữ hướng tới công chúng để tăng cường phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Quốc

(www.vanthuluutru.com) Các cơ quan lưu trữ Trung Quốc từ trước đến nay đều luôn coi trọng công tác tuyên truyền lưu trữ. Từ Tổng Cục lưu trữ nhà nước Trung Quốc cho đến các cơ quan lưu trữ địa phương đều đã thành lập được những đơn vị phụ trách việc tuyên truyền, về mặt tổ chức mà nói, như vậy là đảm bảo được công tác tuyên truyền lưu trữ trên toàn quốc đã có thể được phát triển một cách có tổ chức, có kế hoạch.