Month: January 2011

Viện nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ học (VNIIDAD)

Viện nghiên cứu khoa học toàn Nga về văn bản học và lưu trữ học (VNIIDAD) được thành lập năm 1966 theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô (trước đây) để thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lưu trữ và văn bản học.
Viện VNIIDAD nghiên cứu những vấn đề cấp thiết về lý luận và những vấn đề về thực tiễn đặt ra cho ngành lưu trữ học và văn bản học.
Trong cơ cấu của Viện VNIIDAD có Trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật của ngành thực hiện chức năng thông tin. Viện cũng có Trung tâm thông tin về công tác lưu trữ của các nước SNG. Trong năm nay, Viện BNIIDAD kỷ niệm 40 năm thành lập. Viện đã đi qua một chặng đường dài và luôn là ngọn cờ dẫn đường của ngành văn kiện học và lưu trữ học. Làm việc tại Viện VNIIDAD là các nhà khoa học, các chuyên gia làm việc về các lĩnh vực với trình độ và kiến thức cao. Trong 130 cán bộ khoa học của Viện VNIIDAD có 6 giáo sư và 41 phó tiến sĩ khoa học[1]. Đứng đầu viện là giáo sư tiến sĩ khoa học Mikhain Vaxilevich Larin.

Công tác văn thư trong các cơ quan Đảng

Tác giả: TS. Nguyễn Lệ Nhung

Lời giới thiệu

Công tác văn thư gắn liền với hoạt động chỉ đạo điều hành công việc của các cơ quan, tổ chức. Hiệu quả hoạt động, điều hành của các cơ quan, tổ chức một phần phụ thuộc vào công tác văn thư làm tốt hay không tốt.

Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đều phải sử dụng văn bản, tài liệu để phổ biến các chủ trương, chính sách, phản ánh tình hình lên cấp trên, trao đổi, liên hệ, phối hợp công tác, ghi lại những sự kiện, hiện tượng xảy ra trong hoạt động hàng ngày. Như vậy, công tác văn thư gắn liền với hoạt động của các cơ quan, đặc biệt, đối với văn phòng cấp ủy, văn phòng các tổ chức chính trị – xã hội là các cơ quan tham mưu, trực tiếp giúp các cấp ủy, tổ chức chính trị – xã hội tổ chức điều hành bộ máy, có chức năng thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo thì công tác văn thư lại càng quan trọng, nó giữ vị trí trọng yếu trong công tác văn phòng.

Định dạng các files của tài liệu điện tử

Tồn tại nhiều định dạng các files khác nhau. Chúng có thể được phân chia thành “đơn chương trình”, nghĩa là chúng được quản lý và bảo đảm bởi một nhân viên lập trình, và “đa chương trình” được bảo đảm bởi vài nhân viên lập trình và có thể được xử lý bằng nhiều chương trình (phần mềm) khác nhau.

Giới thiệu phương pháp tính số lượng biên chế của cơ quan lưu trữ trên cơ sở định mức lao động ở Liên bang Nga

Giới thiệu phương pháp tính số lượng biên chế của cơ quan lưu trữ trên cơ sở định mức lao động ở Liên bang Nga

www.vanthuluutru.com Về phương pháp tính số lượng biên chế của các cơ quan lưu trữ được các nhà quản lý lưu trữ trên thế giới quan tâm từ những năm 70 – 80 của thế kỷ trước. Ở Liên bang Nga, phương pháp tính số lượng biên chế của các lưu trữ quốc gia trên cơ sở định mức lao động được Tổng cục Lưu trữ Liên bang Nga, Viện nghiên cứu toàn Nga về văn kiện học và công tác lưu trữ biên soạn và áp dụng trong các cơ quan lưu trữ từ năm 2004.

Phương pháp xác định số lượng biên chế cần thiết của một cơ quan lưu trữ

(www.vanthuluutru.com) Việc tính toán số lượng biên chế cần thiết của một cơ quan lưu trữ nói chung được tiến hành ở tất cả các loại hình công việc đang có hoặc cần phải có (điều này xác định mục đích của việc tính toán) trong lưu trữ, (nghiệp vụ lưu trữ, hành chính – quản lý, kỹ thuật, các công việc bổ trợ).

Xây dựng luật lưu trữ Việt Nam : Những điều cần quan tâm

Hiện nay luật Lưu trữ của Việt Nam đang được hoàn thiện bản thảo trước khi trình ra Quốc Hội xem xét thông qua. Để đóng góp với bản dự thảo, nhằm nâng cao hơn chất lượng của văn bản quan trọng này, tôi xin đề nghị Ban soạn thảo quan tâm hơn đến  một số vấn đề dưới đây.

1. Vấn đề quan trọng hàng đầu của công tác lưu trữ là đánh giá đúng đắn giá trị của các tài liệu lưu trữ để tổ chức bảo quản, đồng thời tổ chức sử dụng hiệu quả các tài liệu đó phục vụ đời sống.

Khai thác, sử dụng các nguồn tài liệu lưu trữ từ nhân dân

Khai thác, sử dụng các nguồn tài liệu lưu trữ từ nhân dân

1. Sau nhiều năm phấn đấu xây dựng ngành lưu trữ nước nhà, cho đến nay trong hoạt động quản lý, trong đời sống xã hội nói chung và trong giới khoa học nói riêng, các thuật ngữ như “tài liệu lưu trữ”, “công tác lưu trữ” và một số khái niệm liên quan đến lĩnh vực này trên thực tế đã được xác lập.

Văn bản của Đảng – cơ sở để thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quản lý Nhà nước

Nói văn bản của Đảng – cơ sở để thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quản lý Nhà nước, trước hết cần làm rõ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị xã hội của nước ta, làm rõ sự vận hành của hệ thống chính trị theo phương thức “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Điều đó có nghĩa là Đảng lãnh đạo xã hội thông qua Nhà nước và trong mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, cần có sự phân biệt rõ chức năng lãnh đạo của Đảng đối với chức năng quản lý của Nhà nước. Trên cơ sở đó có thể thấy rõ văn bản của Đảng đóng vai trò là cơ sở cho việc thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng trong quản lý Nhà nước.