Month: June 2011

Đổi mới công tác khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ ở các kho lưu trữ cấp ủy Đảng

Đổi mới công tác khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ ở các kho lưu trữ cấp ủy Đảng nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tài liệu lưu trữ của Đảng là “kho tàng trí tuệ, là di sản văn hóa vô cùng quý báu của Đảng và của dân tộc ta; nó giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ tài liệu lưu trữ quốc gia”. Trong những năm qua, các cơ quan quản lý lưu trữ Đảng đã có nhiều cố gắng trong việc tập trung quản lý thống nhất và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Đảng để phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, của các cấp ủy, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm, biên soạn lịch sử Đảng… góp phần làm cho đông đảo nhân dân thấy rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Các giải pháp để tài liệu lưu trữ hướng tới phục vụ công chúng ở Quảng Đông

Các giải pháp để tài liệu lưu trữ hướng tới phục vụ công chúng ở Quảng Đông

(www.vanthuluutru.com) Mấy năm gần đây, tỉnh Quảng Đông vẫn luôn phục vụ tốt cho mọi tầng lớp xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân, tích cực phát huy chức năng phục vụ xã hội của các Kho lưu trữ, mọi người càng ngày càng nhận thức được rõ hơn về giá trị của tài liệu lưu trữ, càng ngày càng có nhiều người đến Kho lưu trữ thăm quan các cuộc triển lãm, tra cứu, tìm đọc tài liệu lưu trữ lịch sử và những văn bản hiện hành, tham gia vào các buổi toạ đàm, tiếp nhận tinh hoa văn hoá và lịch sử. Dưới đây, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị đại biểu về tình hình tuyên truyền giá trị tài liệu lưu trữ hướng tới công chúng để thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước tại tỉnh Quảng Đông.

Kinh nghiệm của thành phố Thượng Hải trong sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho sự phát triển xã hội

 

 

(www.vanthuluutru.com) Tuyên truyền về giá trị của lưu trữ để quần chúng nhân dân hiểu về lưu trữ, hiểu về Kho lưu trữ, để từ đó lưu trữ có thể phát huy tối đa tác dụng trong sự phát triển của xã hội chính là nhiệm vụ của các cán bộ làm công tác lưu trữ. Để thực hiện được mục tiêu này, Cục Lưu trữ thành phố Thượng Hải đã tiến hành các hoạt động tìm tòi và thực tiễn tích cực mà tư tưởng chính trong đó là tuyên truyền về giá trị của lưu trữ thông qua các Kho lưu trữ công cộng và các phương tiện truyền thông, cung cấp những tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc xây dựng chính trị xã hội chủ nghĩa, xây dựng văn hoá, xây dựng xã hội và đã tạo ra được một ảnh hưởng rất tốt trong xã hội.

Những tiến bộ và thành tựu đổi mới công tác quản lý tài liệu ở Hàn Quốc

 

www.vanthuluutru.com

1. Lịch sử quá trình đổi mới công tác quản lý tài liệu: Quá khứ buồn của khối di sản tài liệu lưu trữ hay nhất thế giới

Hàn Quốc có một lịch sử lâu đời và vẻ vang về truyền thống lưu trữ với bốn tài liệu có trong danh mục Ký ức thế giới. Chúng tôi có Jikji, cuốn sách in kim loại có thể di chuyển được cổ nhất hiện còn và Biên niên sự kiện của Triều đại Joseon được viết từ năm 1392 (Năm thứ 13 đời vua Taejo) đến năm 1863 (Năm thứ 2 đời vua Gojong).

Công tác tuyên truyền, giới thiệu tài liệu lưu trữ hướng tới công chúng để tăng cường phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Quốc

(www.vanthuluutru.com) Các cơ quan lưu trữ Trung Quốc từ trước đến nay đều luôn coi trọng công tác tuyên truyền lưu trữ. Từ Tổng Cục lưu trữ nhà nước Trung Quốc cho đến các cơ quan lưu trữ địa phương đều đã thành lập được những đơn vị phụ trách việc tuyên truyền, về mặt tổ chức mà nói, như vậy là đảm bảo được công tác tuyên truyền lưu trữ trên toàn quốc đã có thể được phát triển một cách có tổ chức, có kế hoạch.

Luật lệ kiêng húy trong viết văn bản, đặt tên người và địa danh dưới thời phong kiến ở Việt nam

Luật lệ kiêng húy trong viết văn bản, đặt tên người và địa danh dưới thời phong kiến ở Việt nam

(www.vanthuluutru.com)

I- Khái niệm về kiêng huý và nguồn gốc của luật lệ kiêng huý

Kiêng huý có nguồn gốc từ tiếng Hán, được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc. Từ “kiêng” của tiếng Việt bắt nguồn ở từ “kinh” (Hán), có nghĩa là sợ hãi. Nhưng sang tiếng Việt thì đã chuyển nghĩa thành tránh (do sợ hãi mà phải tránh).

Những bí ẩn về Ngọc tỷ truyền quốc triều Nguyễn

 

Không chỉ Trung Hoa mới có ngọc tỷ truyền quốc, chúng ta cũng có, nhưng thời gian làm cho điều ấy bị lãng quên đi.

Ngọc vốn dĩ là thứ trân quý của trời đất tạo thành; ngọc được sử dụng làm đồ ngự dụng của hoàng gia lại quý hơn một bậc nữa. Ngọc trở thành ngọc tỷ và mang sứ mệnh “truyền quốc” ngay chính trong tên gọi của mình thì giá trị không gì đo đếm được. Và không chỉ Trung Hoa mới có ngọc tỷ truyền quốc, chúng ta cũng có, nhưng thời gian làm cho điều ấy bị lãng quên đi.

Trao đổi một số nguyên tắc chung trong công bố tài liệu

 

Tài liệu lưu trữ tuỳ theo nguồn gốc xuất xứ, nó có thể thuộc sở hữu của nhà nước, của tổ chức xã hội hoặc của cá nhân và do nhà nước, tổ chức xã hội và các cá nhân bảo quản. Dù là thuộc sở hữu của ai, do ai bảo quản thì khi công bố những tài liệu này cũng phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định.