Month: October 2011

Vài nét về Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ Nga”

Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ Nga “đã được tạo ra để mở rộng tiếp cận của các nhà nghiên cứu tài liệu lưu trữ của Liên bang Nga. Nó bao gồm 60 loại hướng dẫn tham khảo – 20 loại của liên bang và 40 của lưu trữ địa phương, được xây dựng trong giai đoạn 1987-2004. Cơ sở dữ liệu chứa các mô tả của hơn 100 nghìn phông lưu trữ, bao gồm các tài liệu chính trị-xã hội, lịch sử, quân sự và kinh tế, tài liệu văn học và nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật, thông tin và nhiều loại hình tài liệu khác. Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ Nga”, được coi như nguồn sử liệu chính có thể phục vụ một số lượng lớn các nhà nghiên cứu, học sinh và giáo viên, nhà báo, công chức và tất cả những ai quan tâm đến lịch sử nước Nga.