Month: November 2011

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng mười lăm năm: nhìn lại và hướng tới

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng mười lăm năm: nhìn lại và hướng tới

Cách đây 40 năm, mặc dù điều kiện đất nước lúc đó còn rất nhiều khó khăn, nhưng Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã kí văn bản cho phép thành lập Bộ môn Lưu trữ học đặt tại Khoa Lịch sử – Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (Nay là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Đây là một quyết định có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì từ đó một ngành học tuy còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng hết sức cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đã được hình thành và phát triển. Quyết định này thể hiện nhận thức sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác lưu trữ và việc đầo tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao cho ngành lưu trữ học.