Month: May 2013

Hội thảo KH quốc tế “TL trong xã hội thông tin: quản lý có hiệu quả tài liệu điện tử”

Hội thảo KH quốc tế “TL trong xã hội thông tin: quản lý có hiệu quả tài liệu điện tử”

www.vanthuluutru.com

Chi nhánh khu vực đồng euro châu Á của Hội đồng quốc tế về lưu trữ (Evrazika)
Tổng cục lưu trữ liên bang Nga
Viện Nghiên cứu khoa học toàn Nga về
văn bản học và tài liệu lưu trữ


THÔNG BÁO
Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ XX
“Tài liệu trong xã hội thông tin: quản lý
có hiệu quả các tài liệu điện tử”
(Moscow, 20-21 tháng 11 năm 2013)

Công văn số 2959/BNV-VTLTNN V/v hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ

Công văn số 2959/BNV-VTLTNN V/v hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ

Công văn số 2959/BNV-VTLTNN ngày 17 tháng 08 năm 2012 Của Bộ Nội vụ
V/v hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ

Kính gửi – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố Luật Lưu trữ được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011. Đây là văn bản pháp luật cao nhất của Việt Nam về công tác lưu trữ. Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.