Month: July 2015

Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế XXII “Tài liệu trong xã hội thông tin: Vấn đề tiêu chuẩn hoá”

Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế XXII “Tài liệu trong xã hội thông tin: Vấn đề tiêu chuẩn hoá”

(www.vanthuluutru.com) Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế XXII “Tài liệu trong xã hội thông tin: Vấn đề tiêu chuẩn hoá”

(Moscow, 18-19 tháng 11 năm 2015)

Đơn vị tổ chức:

Hội đồng quốc tế về lưu trữ, Chi nhánh khu vực Á – Âu

Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga (www.rusarchives.ru),

Viện Nghiên cứu toàn Nga về Văn bản học và công tác Lưu trữ (www.vniidad.ru)

Đại học Quốc gia Nhân văn Nga (www.rsuh.ru),

Hội lưu trữ – lịch sử Nga (http://www.roiarch.com),