Bài tập thực hành chương Xác định giá trị tài liệu

1. Chọn mệnh đề đúng

a) Mục đích của công tác xác định giá trị tài liệu là lựa chọn những tài liệu có giá trị cần giữ lại bảo quản trong các lưu trữ và định thời hạn bảo quản cho chúng.

b) Mục đích của công tác xác định giá trị tài liệu là loại huỷ những tài liệu hết giá trị ra khỏi Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam.

 

c) Cả hai mệnh đề trên đều đúng.

 

2. Chọn mệnh đề đúng

a) Yêu cầu của công tác xác định giá trị tài liệu là loại bỏ những tài liệu hết giá trị nhằm tối ưu hoá thành phần Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam.

b) Yêu cầu của công tác xác định giá trị tài liệu là phải đảm bảo tính kh/quan, trung thực và chính xác.

c) Cả hai mệnh đề trên đều đúng.

3. Chọn mệnh đề đúng

Trong c/tác xác định giá trị tài liệu người ta tuân theo ng/tắc chính trị bởi vì:

a) Giai cấp thống trị sử dụng tài liệu lưu trữ để quản lý nhà nước.

b) Giai cấp bị trị sử dụng tài liệu lưu trữ để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình.

c) Tài liệu bao giờ cũng tự nó thể hiện tính chính trị của giai cấp sản sinh ra nó.

4. Chọn mệnh đề đúng

Trong công tác xác định giá trị tài liệu người ta tuân theo nguyên tắc lịch sử bởi vì:

a) Ngôn ngữ của tài liệu thường phản ánh thời kỳ lịch sử sản sinh ra nó.

b) Tài liệu thường tự mang trong nó những dấu ấn của thời kỳ lịch sử mà nó được sinh ra.

c) Chúng ta cần chiếu cố những tài liệu sản sinh trong quá trình kháng chiến.

d) Cả ba mệnh đề trên đều đúng

5. Chọn mệnh đề đúng

Khi xác định giá trị tài liệu Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam chúng ta cần:

a) Đứng trên lập trường, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Đặt tài liệu trong điều kiện lịch sử sản sinh ra chúng.

c) Đặt tài liệu trong mối quan hệ toàn diện tổng hợp.

d) Cả ba ý kiến trên.

TS. Nguyễn Lệ Nhung
www.vanthuluutru.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *